Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef) realizovalo v období september – november 2017 prieskum zameraný na využívanie internetu a sociálnych sietí mládežou, riziká a ohrozenia spojené s ich využívaním, ako aj na kritické myslenie a overovanie informácií, s ktorými sa mladí ľudia na internete stretávajú. Prieskumu sa zúčastnilo 1219 žiakov základných a stredných škôl z Prešovského kraja.

Ako najčastejšiu aktivitu, ktorú robia mládežníci na internete, uviedli chatovanie a sledovanie videí. Takmer všetci respondenti prieskumu uviedli, že poznajú riziká a ohrozenia spojené s používaním internetu, ale až štvrtina z nich to neberie pri jeho používaní do úvahy.

Až 86% mladých ľudí v Prešovskom kraji sa už stretlo s negatívnym správaním na internete.       Väčšinou sa jednalo o zdieľanie ponižujúcich fotografií, zneužitie cudzieho účtu, verbálne útoky alebo použitie cudzej identity. Približne dve tretiny opýtaných uviedlo, že ak sa stretne s takouto situáciou, neurobí nič a situáciu nerieši a menej ako štvrtina uviedla, že situáciu nahlási, a takmer desatina z nich by vstúpila do konfrontácie.

Každý tretí respondent prieskumu sa už niekedy stal obeťou nenávistných prejavov v online prostredí (cyberhate), teda s používaním počítačových sietí na šírenie textov, obrázkov, videí či iného obsahu, ktorý podnecuje, propaguje alebo ospravedlňuje rôzne formy nenávisti založené na netolerancii. Štvrtina chlapcov a desatina dievčat sa priznali k tomu,  že sa na internete správali negatívne voči nejakej skupine alebo jednotlivcom.

Z uvedeného prieskumu vychádza, že 42% mladých ľudí nepozná pojem kritické myslenie  alebo ho nikdy nepočulo. Viac ako 90% opýtaných uviedlo, že sa stretlo s falošnými a zavádzajúcimi informáciami na internete, najčastejšie to boli informácie na sociálnych sieťach, nasledujú náhodné  a málo známe portály. Overovanie a prehodnocovanie informácií riešia mladí ľudia primárne hľadaním ďalších článkov o danej téme a diskusiami s kamarátmi.     

Výsledky uvedeného prieskumu boli prezentované 13. decembra 2017 v Prešove na konferencii pre pracovníkov s mládežou pod názvom „(Ne)bezpečne v sieti“. Zámerom konferencie bolo vytvoriť priestor na šírenie myšlienok o kritickom myslení, jeho dôležitosti a význame pre mládež i celú spoločnosť. Spíkrami na podujatí boli Prešovčan Martin Burgr z Akadémie kritického myslenia z Bratislavy s prezentáciou „Čo je kritické myslenie a prečo je okolo neho také haló?“ a Renáta Bzdilová z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s prezentáciou „Kritické myslenie pre rozvoj občianskej spoločnosti“.

Podľa Ľuboša Marcineka z občianskeho združenia CeNef „v dobe veľkého množstva informácií je potrebné rozvíjať u mladých ľudí kritické myslenie, aby dokázali odolávať rôznym formám neznášanlivosti a extrémizmu nielen vo virtuálnom svete. Vedieť analyzovať, hodnotiť a triediť informácie, kriticky posúdiť prezentované výstupy, odlišovať dôveryhodné fakty od poloprávd a klamstiev je, pre mladého človeka v dnešnej hektickom čase, kľúčová kompetencia pre jeho ďalší osobný i profesionálny rozvoj“.

Spomínaný prieskum a konferencia boli realizované v rámci projektu „(Ne)bezpečne v sieti“ financovaného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Nadáciou ESET. Partnerom projektu bolo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prešove.

Stručný prehľad z dotazníka na stiahnutie: Strucny_vystup_prieskum

Prešov 14.12.2017, Tlačová správa Centra pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef)