Naš tím

DSCF0490Ľuboš Marcinek

E-mail: lubos(zavináč)cenef.sk

Lektor a školiteľ, ktorý preferuje techniky a metódy neformálneho vzdelávania, teda vzdelávania založeného na základe zážitku. Odborne sa zameriava na problematiku rozvoja sociálnych zručností a občiansku participáciu na živote spoločnosti na rôznych úrovniach.

Pôsobí taktiež ako konzultant mimovládnych organizácií, občianskych iniciatív a komunít pri príprave Strategického plánovania.

V roku 2015 bol zaradený na Mapu sociálnych inovátorov, aktívnych občanov, ktorí prinášajú pozitívnu zmenu a menia Slovensko k lepšiemu, vypracovanou Nadáciou Pontis v spolupráci s organizáciou Ashoka.

Vyštudoval politológiu a filozofiu na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, absolvoval postmagisterský študijný pobyt zameraný na manažment verejnej správy na Štátnej škole verejnej správy vo Varšave.

Riadi sa heslom „Ak chceš kráčať dopredu, pozeraj sa vždy dopredu!“.


DadaDagmara Verešpejová

E-mail: dada(zavináč)cenef.sk

Vidí zmysel v tom, že neformálne vzdelávanie má pridanú hodnotu pre spoločnosť, predovšetkým v oblasti rozvoja mladých ľudí a využitia ich potenciálu pre komunitu, v ktorej pôsobia. Pochádza z Hnutia kresťanských spoločenstiev detí, kde nadobudla kvalitný základ a cenné inšpirácie pre rozvoj v oblasti neformálneho vzdelávania. Od roku 2004 v Rade mládeže Prešovského kraja sa venuje problematike neformálneho vzdelávania mladých ľudí i pracovníkov s mládežou  a dobrovoľníctvu.  V minulosti pôsobila v organizácii Iuventa – Slovenský inštitút  mládeže na pozícii regionálnej odbornej riešiteľky Národného projektu Komprax – kompetencie pre prax. Vyštudovala pedagogiku a sociálnu prácu v Prešove.  V roku 2015 bola zaradená na Mapu sociálnych inovátorov, ktorí menia Slovensko k lepšiemu, vypracovanou organizáciami Ashoka a Nadácia Pontis.  Je príkladom dobrej praxe v timemanažmente, nakoľko svoj čas delí medzi rodinu, lektorovanie a trénerstvo, administrovanie programov organizácii CeNef, RMPK a eRko-HKSD i koordináciu vzdelávacích projektov, dobrovoľníctvo, záľuby a priateľov a … 🙂


ja_maleJán Smatana

E-mail: johny(zavináč)cenef.sk

Uvedomuje si význam a potrebu neformálneho vzdelávania a jeho prínos pre jednotlivca, ale aj spoločnosť. Od šestnástich rokov spolupracuje s rôznymi organizáciami a inštitúciami pri zabezpečovaní podujatí a aktivít pre deti a mládež.

Po predchádzajúcom pôsobení v biznis prostredí nastúpil do IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, kde sa  profesionálne začal venovať aplikovaniu neformálneho vzdelávania a lektorským službám. S viacerými organizáciami a inštitúciami spolupracuje pri rôznych aktivitách venujúcich sa neformálnemu vzdelávaniu a práci s mládežou. Vyštudoval odbor Umelá inteligencia na Technickej univerzite v Košiciach. Externe spolupracuje s organizáciou CeNef na viacerých projektoch.

Aj napriek technickému vzdelaniu chce ostať hlavne človekom, a aj preto rozvíja osobnostné ale aj technické zručnosti 🙂


Erika Novotná

E-mail: erika(zavináč)cenef.sk

Venuje sa formálnemu i neformálnemu vzdelávaniu detí, mládeže i dospelých. Má za sebou viac ako desaťročnú prax odborného asistenta na vysokej škole. Odborne sa zameriava na oblasť pregraduálnej prípravy študentov učiteľstva a ich profesijnú prípravu. Je autorkou niekoľkých vysokoškolských učebníc a dvoch vedeckých monografií.

Je lektorkou vzdelávania dospelých a v tejto oblasti absolvovala školenia a výcviky. Má skúsenosti s projektovaním vzdelávacích programov a aktivít „šitých na mieru“ požiadavkám klientely. Angažuje sa v oblasti mládežníckej politiky a uznávania neformálneho vzdelávania. Bola facilitátorkou panelových diskusií a workshopov pod gesciou IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže v rámci projektu Komprax.  Ako školiteľka vedie doma i v zahraničí tréningy zamerané na rozvoj sociálnych zručností a kritického myslenia.

Spolupracovala s Metodicko-pedagogickým centrom v Prešove v rámci celoštátnych projektov, pri vytváraní a oponovaní študijných programov kontinuálneho vzdelávania. Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR je vymenovaná za predsedníčkou atestačnej komisie na vykonávanie prvej atestácie v kategórii vychovávateľ a na vykonanie prvej a druhej atestácie v podkategórii učiteľ pre primárne vzdelávanie. V rámci regionálnych i medzinárodných projektov zameraných na cezhraničnú spoluprácu spolupracuje s Karpatskou nadáciou v Košiciach. Aktuálne je členkou Akreditačnej komisie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre špecializované činnosti s mládežou.


Júlia Balážová

E-mail: scarabu(zavináč)gmail.com

Atraktivitu neformálneho vzdelávania vidí v sile zážitku, ktorý prechádza paralelne viacerými zmyslami, utvára nové a nové informačné prepojenia, aktivizuje myslenie a zanecháva silnú pamäťovú stopu čím prirodzene rozvíja komplexné zručnosti človeka 21. storočia. Schopnosť samostatne riešiť zadania, kriticky myslieť, prinášať nový kreatívny pohľad na problémy, realizovať zverené úlohy od začiatku až do konca a vedieť ich aj prezentovať považuje v súčasnej dobe za kľúčové. K neformálnemu vzdelávaniu a štúdiu ďalších alternatívnych foriem vzdelávania ju priviedli dlhoročné skúsenosti animátorky, keď sa ako lektorka a projektová koordinátorka podieľala na tvorbe metodík a vzdelávacích projektoch Rady mládeže Prešovského kraja či Iuventy. V rámci tém sa venuje rozvoju sociálnych zručností, výchove a vzdelávaniu k ľudským právam, ako aj aktivizácii mládeže. Pri práci využíva svoje umelecké výtvarné a jazykovo-literárne vzdelanie a rozhľad si pravidelne rozširuje účasťou na rôznych vzdelávacích kurzoch doma i v zahraničí. Odkedy je mamou, „očarili“ ju princípy rešpektujúcej výchovy a montessori pedagogiky.


Peter Smatana

E-mail: psmatana(zavináč)gmail.com

Vyštudoval odbor umelej inteligencie na Technickej univerzite v Košiciach, s ktorou aj dlhodobo spolupracuje v rámci výskumno-vývojových projektov, ako analytik a implementátor softvérových riešení. Taktiež sa podieľal na vývoji viacerých komerčných projektov. Jeho portfólio projektov je hlavne z oblasti kultúry, vzdelávania, finančného trhu a modelovania politik. Navrhuje a implementuje komplexné riešenia ale jeho hlavnými doménami sú reprezentácia znalostí, spracovania prirodzeného jazyka a vyhľadávania. S organizáciu CeNef externe spolupracuje pri technických riešeniach.



Marek Plavčan

Pomáha organizáciám dosahovať ich ciele prostredníctvom efektívneho strategického plánovania. V súčasnosti pracuje ako produktový manažér v medzinárodnej spoločnosti, kde sa venuje digitálnej transformácii pracovísk a kancelárskych priestorov. Dva roky viedol odbor pre stratégie a analýzy na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Získal vládne štipendium M. Filka na posilnenie analytických kapacít a štipendium Nemeckej akademickej výmennej služby DAAD. Skúsenosti s neformálnym vzdelávaním získal vo viacerých mládežníckych organizáciách, aj ako člen predsedníctva Rady mládeže Prešovského kraja. Pôsobil ako mentor v programe Talent Guide vzdelávacej organizácie LEAF. Vysokoškolské štúdium absolvoval v Banskej Bystrici, Hamburgu a Londýne.