Informácie pre záujemcov o pozíciu mentora                 v Regionálnom centre podpory učiteľov Stropkov, Svidník

 

KTO SA MÔŽE STAŤ MENTOROM?

 

 • Mentorom má byť šikovný, inšpiratívny a aktívny pedagóg otvorený k inováciám v regiónoch, ktorý má potenciál formou mentoringu podporovať ostatných učiteľov.
 • Mentor zostane aktívnym učiteľom na škole s čiastočným úväzkom (približne 2 dni v týždni) a druhú časť pracovného úväzku sa bude venovať mentorskej činnosti.
 • Zamestnávateľom mentora bude RCPU Stropkov, Svidník (CeNef – Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania, Prešov ako zriadovateľ RCPU Stropkov, Svidník), ktorého vyberie prostredníctvom výberového konania v spolupráci s MŠVVaM SR.
 • Najmenej 75% z celkového počtu mentorov RCPU tvoria aktívni kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci v škole alebo školskom zariadení, ktoré je zaradené do Siete škôl a školských zariadení SR, aspoň na čiastočný úväzok s minimálnou praxou 5 rokov.
 • Najviac 25% z celkového počtu mentorov v RCPU tvoria osoby so skúsenosťami v oblasti činností zameraných na rozvoj a podporu služieb spojených s výchovou       a vzdelávaní alebo vo vzdelávaní dospelých.
 • Výhodou (nie však podmienkou) je atestácia I. alebo II. stupňa.
 • Výhodou (nie však podmienkou) je absolvovanie neformálnych vzdelávacích programov zameraných na rozvoj pedagogickej zručnosti (napr. Komenského inštitút, Indícia, n. o., národné projekty zamerané na profesijný rozvoj učiteľov a pod.).
 • Platové podmienky pre mentora budú vo výške 1 010,00 Eur/mesiac brutto (50% úväzok: 18,75 hod. týždenne).

 

AKÉ ÚLOHY BUDE MAŤ MENTOR?

 

Od mentora sa očakáva, že bude najmä:

 • Zabezpečovať poradenské aktivity v školách a školských zariadeniach prezenčným, alebo dištančným spôsobom (mentoring).
 • Realizovať skupinové formy rozvoja spôsobilosti PZ a VPZ v stanovených oblastiach.
 • Monitorovať potreby PZ a VPZ škôl v regióne.
 • Prispievať k vytváraniu partnerstiev s partnermi v regióne.
 • Vykonávať administratívne úlohy spojené s pracovným miestom.
Termín a spôsob prihlásenia:
 • Do 20.05.2024 vyplnením online prihlášky:
Priebeh výberu mentorov:
 • Vybraní záujemcovia budú pozvaní na online pohovor v priebehu mesiaca máj 2024.
 • Najneskôr do 15.06.2024 budú úspešní záujemcovia informovaní o výsledku výberového procesu.

„Vznik Regionálneho centra podpory učiteľov iniciovalo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR ako jednu z kľúčových reforiem Plánu obnovy a odolnosti SR a uskutočňuje ju v spolupráci s partnermi v regiónoch Slovenska.“