Hotelová akadémia v Prešove sa aktívne zapojila do informačno-vzdelávacej kampane pod názvom „(Ne)bezpečne v sieti“, ktorú organizuje Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef) z Prešova.

V piatok 03. novembra 2017 sa v priestoroch školy uskutočnili diskusné workshopy, zamerané na bezpečné využívanie internetu a novodobých informačných a komunikačných technológií,     ktoré sa stali súčasťou každodenného života mládeže.

V rámci neformálnych diskusných stretnutí boli stredoškolákom poskytnuté informácie nielen o výhodách, ale aj o rizikách on-line prostredia. Lektori Ľuboš Marcinek a Ján Smatana prostredníctvom rôznych aktivít, vedených neformálnym spôsobom vzdelávali prešovskú mládež v téme kritické myslenie a rozpoznanie nenávistných prejavov na internete.

Cieľom podujatia bolo motivovať  a šíriť povedomie a myšlienky kritického myslenia, ktoré je v súčasnej spoločnosti veľmi potrebné, aby mladí dokázali odolávať rôznym formám extrémizmu, neznášanlivosti nielen vo virtuálnom svete a zároveň posilniť formovanie ich hodnôt, zodpovednosti a tolerancie.
„Vedieť analyzovať, hodnotiť a selektovať informácie, kriticky posúdiť mediálne výstupy, odlišovať dôveryhodné fakty od poloprávd a klamstiev je, pre mladého človeka v dnešnej hektickej dobe, kľúčová kompetencia pre jeho ďalší osobný i profesionálny rozvoj“, skonštatoval odborník na mládežnícku politiku Ľuboš Marcinek.

Účastníci workshopov sa okrem iného dozvedeli, že kyberšikanovanie, teda opakované a zámerné správanie, ktorého cieľom je vysmievať sa, ubližovať a ponižovať ostatných na internete, sa od iných foriem šikanovania odlišuje tým, že:

  • si dokáže nájsť oveľa väčšie publikum,
  • často zostane nevyriešené,
  • obeť sa pred agresorom nedokáže skryť ani utiecť.

Ďakujeme za ústretovosť a  spoluprácu pri realizácii diskusných workshopov vedeniu Hotelovej akadémie, osobitne pani zástupkyni riaditeľa školy pre všeobecnovzdelávacie predmety Ing. Antónii Kolenkovej.

Projekt „(Ne)bezpečne v sieti“ je financovaný z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.