Posted on: 7. septembra 2017 Posted by: Damián Žilka Comments: 0

Projekt „(Ne)bezpečne v sieti“

0 0
Read Time:3 Minute, 25 Second

Projekt (Ne)bezpečne v sieti je zameraný na rozvoj kritického myslenia a schopnosti vedieť kriticky hodnotiť informácie.Zároveň chceme poukázať na bezpečné používanie internetu a novodobých IKT technológii a médii, s ktorými sú mladí každodenne spätí.

Názov: (Ne)bezpečne v sieti

Realizátor: CeNef – Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania

Trvanie:1.8.-31.12.2017

Miesto realizácie:Prešovský kraj (zázemie Prešov, Čapajevova 9)

Krátka anotácia:

Projekt (Ne)bezpečne v sieti je zameraný na rozvoj kritického myslenia a schopnosti vedieť kriticky hodnotiť informácie.Zároveň chceme poukázať na bezpečné používanie internetu a novodobých IKT technológii a médii, s ktorými sú mladí každodenne spätí. Prostredníctvom informačno-vzdelávacej kampane budeme poskytovať mladým ľuďom informácie a zároveň i prakticky rozvíjať kompetencie potrebné na rozvoj ich kritického myslenia. Úlohou projektu bude aj sieťovať a rozvíjať spoluprácu medzi pracovníkmi s mládežou, inštitúciami, MVO a subjektmi samospráv a štátneho sektora s ktorými plánujeme následne vypracovať návrh opatrení v práci s mládežou, ktorého cieľom je prispieť k posilneniu postavenia mládeže v spoločnosti a tiež k rozvoju ich aktívneho občianstva. Projekt je primárne zameraní na mladých ľudí, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou, ktorí majú snahu podporovať potreby rozvoja kritického myslenia a zároveň sami majú záujem v tejto téme napredovať a odborne rásť.Projekt plánujeme realizovať v 2 polovici roka 2017 (august – december 2017) na území Prešovského kraja. Týmto projektom chceme zároveň prispieť k napĺňaniu aktuálnej Stratégie PSK pre mládež na roky 2015-2020, ktorá vychádza zo základných bodov aktuálnej národnej stratégie pre mládež.

 

Ciele projektu:           

Hlavný cieľ:

vytvárať príležitosti s využitím metód neformálneho vzdelávania k rozvoju kritického myslenia u cieľových skupín.

Špecifické ciele:

  1. rozvíjať kľúčové kompetencie u mladých ľudí pre ich osobný i profesijný rozvoj s využitím metód neformálneho vzdelávania
  2. vedieť analyzovať a hodnotiť informácie, schopnosť kriticky hodnotiť správy a informácie, vedieť odlišovať dôveryhodné fakty od názorov a naučiť sa pracovať s obsahom správ a tvoriť ich na základe hodnôt, ktoré prinášajú prospech pre mladého človeka i spoločnosť
  3. šíriť povedomie a myšlienky kritic. myslenia, ktoré sú v súčasnej spoločnosti veľmi potrebné, aby sme dokázali odolávať rôznym formám extrémizmu, nenávistných prejavov, neznášanlivosti v online prostredí, spoločenskému vylúčeniu mladých ľudí a zároveň posilniť formovanie hodnôt, rešpektu a zodpovednosti, tolerancie a pod.
  4. informovať o bezpeč.používaní internetu a nových technológii
  5. vytvárať priestor na sieťovanie pracovníkov s mládežou, odborníkmi a sektormi štátnej správy i samosprávy, ktorí pracujú s mladými a majú možnosti riešiť otázky aktuálnych potrieb mladých ľudí (s dôrazom na otázky používania internetu,trávenia voľného času/online svet, závislosti od internetu, vplyv médii a kritické hodnotenie informácii, informačná manipulácia mladých ľudí a pod.)

 

Cieľové skupiny:   

Primárne

Mládež vo veku 13 – 17 rokov:

– žiaci základných a stredných škôl,

Mládežnícki vedúci vo veku 18+:

– lídri mládežníckych organizácií a neformálnych mládežníckych skupín, Dobrovoľní a profesionálni pracovníci s mládežou:

– koordinátori žiackych školských rád (učitelia základných a stredných škôl),

– koordinátori mládežníckych organizácií, mládežníckych parlamentov a obecných rád mládeže, zamestnanci Centier voľného času, Mestských resp. obecných úradov zodpovední za problematiku mládeže,

– dobrovoľní koordinátori mládeže.

 

Sekundárne

– široká verejnosť, ktorá bude ovplyvnená a nepriamo zaangažovaná do projektu prostredníctvom jednotlivých mediálnychvýstupov.

 

Aktivity projektu:       

1. Publikácia „(Ne)bezpečne v sieti“

2. Prieskum o využívaní kritického myslenia v online prostredí, pri využívaní

IKT technológii

3. Raňajky „GO Caffe“ (neformálne prezentačno-diskusné stretnutia)

4. Infomačno-vzdelávania kampaň „(Ne)bezpečne v sieti – diskusné workshopy pre mladých ľudí

5. Konferencia „(Ne)bezpečne v sieti“

 

Očakávaný dopad: 

Projekt by mal priniesť zvýšený záujem o informácie z oblasti kritického myslenia a bezpečného využívania internetu a aplikovanie získaných informácií a poznatkov v praxi. Mladí ľudia, mládežnícki vedúci a pracovníci s mládežou by po absolvovaní jednotlivých podujatí mali získať základné informácie o danej téme a vedieť ju aplikovať v praxi. Okrem toho by mali poznať niektoré z aktivít k danej téme, ktoré vedia využiť pri svojej práci.

Výstupné materiály:

Súčasťou projektu bolo aj vytvorenie informačných materiálov:

Brožúra (Ne)bezpečne v sieti, ktorá mimo iného obsahuje aj základné informácie o kritickom myslení, pojmy spojené s bezpečným využívaním internetu a výstupy z prieskumu, ktorý bol súčasťou projektu: publikácia (Ne)bezpečne v sieti

Informačný leták – základné informácie a zdroje, odkiaľ možno čerpať podklady a inšpiráciu pre prácu s touto témou: (Ne)bezpečne v Sieti_infoletak

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Categories: