Organizácia Iuventa – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s odborom mládeže MŠVVaŠ SR oficiálne spustila v školskom roku 2018/2019 pilotný ročník programu pre základné a stredné školy „Škola bez nenávisti“. Tento program nadväzuje na kampaň Rady Európy „No hate speech movement“, do ktorej sa Slovenská republika zapojila kampaňou “Bez nenávisti na internete”, a ktorá bola v roku 2017 ukončená.

„Samotná celoeurópska kampaň Bez nenávisti na internete  sa začala 21. marca 2013 v Medzinárodný deň proti rasovej diskriminácii, prebiehala v 45 zapojených krajinách a bola ukončená 10. apríla 2018 Záverečnou hodnotiacou  konferenciou v Štrasburgu. Na nej boli členské štáty Rady Európy vyzvané, aby sa pokúsili šíriť posolstvo a dedičstvo kampane ďalej.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky má za cieľ naďalej podporovať a šíriť hodnoty a kultúru tolerancie medzi mladými ľuďmi, a preto poverilo organizáciu IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže prípravou a realizáciou tohto programu.

Jedným z expertov, ktorí sa podieľali na príprave a implementácií programu Škola bez nenávisti bol aj člen Centra pre podporu neformálneho vzdelávania Ján Smatana. Sme preto radi, že aj naša organizácia mala svojho zástupcu pri príprave takého významného programu s celoslovenským pôsobením.

Zámerom pilotného ročníka programu bola implementácia a overenie štandardu kvality v oblasti prevencie šikanovania, kyberšikanovania a nenávistných prejavov na základných a stredných školách.

Štandard kvality pre program Škola bez nenávisti je definovaný v nasledovných oblastiach:

  • Realizovanie vzdelávania k ľudským právam a prevencie ich porušovania
  • Stratégie prevencie a riešenia šikanovania na škole
  • Stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie na škole
  • Participatívne prístupy na škole
  • Práca s identitou tried a školy
  • Priestor pre podporu a bezpečie v komunikovaní ťažkostí
  • Podpora a rozvoj zamestnancov školy
  • Plánovanie vzdelávania k ľudským právam a prevencie ich porušovania

V školskom roku 2018/19 prebieha pilotný ročník programu, do ktorého sa zapojilo 7 škôl, z toho 3 základné školy, 3 gymnáziá a jedna stredná odborná škola. Cieľom pilotného ročníka bolo overenie vytvorených nástrojov a nastavenie kritérií pre dosiahnutie štandardu kvality.

Dňa 20. júna 2019 sa v priestoroch Inštitútu pre verejnú správu v Bratislave uskutočnilo záverečné vyhodnotenie pilotného ročníka programu za prítomnosti štátnej tajomníčky MŠVVaŠ SR Oľgy Nachtmannovej, riaditeľa odboru mládeže MŠVVaŠ SR Ivana Hromadu, generálneho riaditeľa IUVENTY Róberta Hronského a členov realizačného a expertného tímu vrátane zástupcu CeNef Jána Smatanu.

Na podujatí sa stretli zástupcovia škôl zapojených do pilotného ročníka 2018/2019, ktorým boli za úspešné absolvovanie programu udelené certifikáty. Na podujatí sa zúčastnili aj zástupcovia škôl, ktoré uspeli vo výberovom konaní do 1. ročníka programu pre obdobie 2019/2020.

A ešte jedno video na záver – ako to prebiehalo na jednom z podujatí programu vzdelávací seminár ŠBN

Sme radi, že sme boli súčasťou pilotného ročníka a veríme, že tento program bude ešte dlho a úspešne pokračovať aj ďalej 🙂