Názov: (Ne)bezpečne v sieti

Realizátor: Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef)

Partneri:

Digitálna inteligencia

Asociácia pro medzinárodní otázky, z.s.

 

Trvanie: 1.3.2019 – 31.8.2021

Miesto realizácie: Slovenská republika a Česká republika

 

Stručná charakteristika:

Projekt „(Ne)bezpečne v sieti“ reflektuje na aktuálne potreby spoločnosti a zamestnávateľov. Jeho cieľom je cez inovatívne intelektuálne výstupy podporiť informovanosť o témach ako sú kritické myslenie, mediálna gramotnosť, bezpečné využívanie internetu a podporiť rozvoj kompetencií v týchto oblastiach primárne medzi mladými ľuďmi a pracovníkmi s mládežou.

Do projektu budú zapojení partneri a experti zo Slovenska a Českej republiky. Počas realizácie projektu sa vytvoria
dva intelektuálne výstupy a zrealizuje sa viacero vzdelávacích a multiplikačných podujatí. Vytvorené intelektuálne výstupy:

1. Publikácia – príručka pre rozvoj kritického myslenia, mediálnej gramotnosti a ako bezpečne pracovať v online prostredí. Príručka bude mimo iného obsahovať aj informácie ako pracovať s týmito témami za využitia metód a techník neformálneho vzdelávania.

2. Interaktívna webová aplikácia – interaktívny portál na rozvoj kritického myslenia a mediálnej gramotnosti, ktorý
okrem informácií o tejto téme bude slúžiť na rozvoj kritického myslenia, podporovať argumentáciu a hľadanie relevantných zdrojov a informácií ku riešeným témam. Prispeje tak ku vyššej zaangažovanosti aj mladých ľudí pri riešení rôznych tém a umožní monitorovať informácie a zdroje, ktoré ľudia sledujú a ako ich hodnotia.

Na šírenie výsledkov, overenie výstupov v praxi a zbieranie podnetov budú realizované multiplikačné a vzdelávacie aktivity medzi mladými ľuďmi, pracovníkmi s mládežou ale aj učiteľmi, ktorí sa týmto témam venujú. Počas projektu zrealizujeme 15 workshopov, na ktorých sa zúčastní spolu minimálne 350 účastníkov, medzinárodné dvojfázové školenie pre 20 účastníkov a dve záverečné konferencie – jednu na Slovensku a jednu v Čechách. Konferencie budú
zameraná na prezentovanie výstupov a výsledkov projektu, informovanie o funkciách webovej aplikácie, nadviazanie partnerstiev a spolupráce medzi účastníkmi z rôznych sektorov, ktorí sa venujú a podporujú aj prácu s mládežou. Takto navrhnutý koncept projektu má zabezpečiť vytvorenie kvalitných výstupov, overených priamo v praxi a pripravených na ich využívanie a implementáciu aj po ukončení projektu.

 

 

 

Projekt „(Ne)bezpečne v sieti“ je podporený z programu Erasmus+.