Aj rok 2018 sa mimo iných aktivít a úloh niesol v duchu znižovania nenávistných prejavov a zvyšovania povedomia o kritickom myslení. Veľká časť našich aktivít bola v druhom polroku roka 2018 realizovaná ako súčasť projektu Kritické myslenie do praxe.

Cez tento projekt sme zrealizovali sériu okrúhlych stolov pre vyše 300 mladých ľudí vo viacerých mestách Prešovského kraja. Súčasťou podujatí boli aj aktivity vedené metódami neformálneho vzdelávania, diskusie s mladými ľuďmi.

Z diskusií a spätných väzieb počas okrúhlych stolov sme získali aj zaujímavé výstupy, ktoré nás presvedčili o tom, že tejto téme sa treba venovať a pracovať s ňou.

Pár faktov zo spätných väzieb počas okrúhlych stolov:

Myslíš si, že sa v škole/na krúžkoch dostatočne venujete téme kritické myslenie?

Takmer 56% si myslí, že nie, vyše 27% mladých ľudí to nevie posúdiť a len vyše 14% si myslí, že sa v škole dostatočne venujú kritickému mysleniu.

Na akých predmetoch preberáte podobné témy a venujete sa kritickému mysleniu?

Takmer 1/3 opýtaných (31%) uviedla, že na žiadnych alebo o tom nevedia. Pri ostatných opýtaných to bolo rôzne podľa typu školy a odboru, ale väčšinou sa jednalo o predmety ako je etická výchova alebo občianska náuka. V niektorých prípadoch to bol aj slovenský jazyk alebo odborné predmety.

Je podľa teba dôležité využívať kritické myslenie?

Väčšina mladých ľudí si uvedomuje potrebu využívať kritické myslenie (vyše 88% opýtaných), takmer 9% mladých ľudí sa k tomu nevedelo vyjadriť a len niečo cez 2% opýtaných si myslia, že to nie je dôležité a potrebné.

Dozvedel si sa na dnešnom workshope niečo nové?

Vyše 88% mladých ľudí na týchto podujatiach uviedlo, že sa dozvedeli niečo nové a 6% uviedlo, že sa nič nové nedozvedeli. Ostatní uviedli niečo iné alebo sa nevedeli vyjadriť.

 

Okrem aktivít pre mladých ľudí sme zrealizovali aj seminár pre pedagógov a pracovníkov s mládežou. Účastníci seminára získali základne informácie o témach kritické myslenie a bezpečné využívanie internetu, ako aj prehľad zdrojov, ktoré vedia pri svojej práci využiť.

Dôležitým podujatím projektu Kritické myslenie do praxe bola aj konferencia, ktorú sme organizovali v Prešove v spolupráci s hosťami a odborníkmi z organizácií Digitálna inteligencia (digiQ) a Združenie informačných a poradenských centier mladých v SR (ZIPCeM). Podujatie oslovilo pracovníkov s mládežou, pedagógov ale aj mladých ľudí a vznikol tak priestor na ďalšiu spoluprácu.

Vďaka podporenému projekt bolo možné okrem realizácie podujatí v Prešovskom kraji vytvoriť aj metodické materiály pre prácu s tuto témou. Tieto materiály môžete nájsť na stránke: materiál kritické myslenie do praxe

 

Projekt je financovaný z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR “programy pre mládež 2014 – 2020”, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. A za finančnej podpory Nadácie ESET.