Naš tím

DSCF0490Ľuboš Marcinek

E-mail: lubos(zavináč)cenef.sk

Lektor a školiteľ, ktorý preferuje techniky a metódy neformálneho vzdelávania, teda vzdelávania založeného na základe zážitku. Odborne sa zameriava na problematiku rozvoja sociálnych zručností a občiansku participáciu na živote spoločnosti na rôznych úrovniach.

Pôsobí taktiež ako konzultant mimovládnych organizácií, občianskych iniciatív a komunít pri príprave Strategického plánovania.

V roku 2015 bol zaradený na Mapu sociálnych inovátorov, aktívnych občanov, ktorí prinášajú pozitívnu zmenu a menia Slovensko k lepšiemu, vypracovanou Nadáciou Pontis v spolupráci s organizáciou Ashoka.

Vyštudoval politológiu a filozofiu na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, absolvoval postmagisterský študijný pobyt zameraný na manažment verejnej správy na Štátnej škole verejnej správy vo Varšave.

Riadi sa heslom „Ak chceš kráčať dopredu, pozeraj sa vždy dopredu!“.

 


DadaDagmara Verešpejová

E-mail: dada(zavináč)cenef.sk

Vidí zmysel v tom, že neformálne vzdelávanie má pridanú hodnotu pre spoločnosť, predovšetkým v oblasti rozvoja mladých ľudí a využitia ich potenciálu pre komunitu, v ktorej pôsobia. Pochádza z Hnutia kresťanských spoločenstiev detí, kde nadobudla kvalitný základ a cenné inšpirácie pre rozvoj v oblasti neformálneho vzdelávania. Od roku 2004 v Rade mládeže Prešovského kraja sa venuje problematike neformálneho vzdelávania mladých ľudí i pracovníkov s mládežou  a dobrovoľníctvu.  V minulosti pôsobila v organizácii Iuventa – Slovenský inštitút  mládeže na pozícii regionálnej odbornej riešiteľky Národného projektu Komprax – kompetencie pre prax. Vyštudovala pedagogiku a sociálnu prácu v Prešove.  V roku 2015 bola zaradená na Mapu sociálnych inovátorov, ktorí menia Slovensko k lepšiemu, vypracovanou organizáciami Ashoka a Nadácia Pontis.  Je príkladom dobrej praxe v timemanažmente, nakoľko svoj čas delí medzi rodinu, lektorovanie a trénerstvo, administrovanie programov organizácii CeNef, RMPK a eRko-HKSD i koordináciu vzdelávacích projektov, dobrovoľníctvo, záľuby a priateľov a … 🙂


ja_maleJán Smatana

E-mail: johny(zavináč)cenef.sk

Uvedomuje si význam a potrebu neformálneho vzdelávania a jeho prínos pre jednotlivca, ale aj spoločnosť. Od šestnástich rokov spolupracuje s rôznymi organizáciami a inštitúciami pri zabezpečovaní podujatí a aktivít pre deti a mládež.

Po predchádzajúcom pôsobení v biznis prostredí nastúpil do IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, kde sa  profesionálne začal venovať aplikovaniu neformálneho vzdelávania a lektorským službám. S viacerými organizáciami a inštitúciami spolupracuje pri rôznych aktivitách venujúcich sa neformálnemu vzdelávaniu a práci s mládežou. Vyštudoval odbor Umelá inteligencia na Technickej univerzite v Košiciach a aj preto v prípade potreby v tíme CeNef zastrešuje aj technické záležitosti.

Aj napriek technickému vzdelaniu chce ostať hlavne človekom, a aj preto rozvíja osobnostné ale aj technické zručnosti 🙂


Erika Novotná

E-mail: erika(zavináč)cenef.sk

Venuje sa formálnemu i neformálnemu vzdelávaniu detí, mládeže i dospelých. Má za sebou viac ako desaťročnú prax odborného asistenta na vysokej škole. Odborne sa zameriava na oblasť pregraduálnej prípravy študentov učiteľstva a ich profesijnú prípravu. Je autorkou niekoľkých vysokoškolských učebníc a dvoch vedeckých monografií.

Je lektorkou vzdelávania dospelých a v tejto oblasti absolvovala školenia a výcviky. Má skúsenosti s projektovaním vzdelávacích programov a aktivít „šitých na mieru“ požiadavkám klientely. Angažuje sa v oblasti mládežníckej politiky a uznávania neformálneho vzdelávania. Bola facilitátorkou panelových diskusií a workshopov pod gesciou IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže v rámci projektu Komprax.  Ako školiteľka vedie doma i v zahraničí tréningy zamerané na rozvoj sociálnych zručností a kritického myslenia.

Spolupracovala s Metodicko-pedagogickým centrom v Prešove v rámci celoštátnych projektov, pri vytváraní a oponovaní študijných programov kontinuálneho vzdelávania. Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR je vymenovaná za predsedníčkou atestačnej komisie na vykonávanie prvej atestácie v kategórii vychovávateľ a na vykonanie prvej a druhej atestácie v podkategórii učiteľ pre primárne vzdelávanie. V rámci regionálnych i medzinárodných projektov zameraných na cezhraničnú spoluprácu spolupracuje s Karpatskou nadáciou v Košiciach. Aktuálne je členkou Akreditačnej komisie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre špecializované činnosti s mládežou.
 Marek Plavčan

Pomáha organizáciám dosahovať ich ciele prostredníctvom efektívneho strategického plánovania. V súčasnosti pracuje ako produktový manažér v medzinárodnej spoločnosti, kde sa venuje digitálnej transformácii pracovísk a kancelárskych priestorov. Dva roky viedol odbor pre stratégie a analýzy na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Získal vládne štipendium M. Filka na posilnenie analytických kapacít a štipendium Nemeckej akademickej výmennej služby DAAD. Skúsenosti s neformálnym vzdelávaním získal vo viacerých mládežníckych organizáciách, aj ako člen predsedníctva Rady mládeže Prešovského kraja. Pôsobil ako mentor v programe Talent Guide vzdelávacej organizácie LEAF. Vysokoškolské štúdium absolvoval v Banskej Bystrici, Hamburgu a Londýne.